Shabbat & Havdalah

Exodus Kiddush Cup

Exodus Kiddush Cup

$650.00

Jerusalem Sterling Kiddush Cup

Jerusalem Sterling Kiddush Cup

$500.00

Safed Decorative Shabbat Candles- Teal

Safed Decorative Shabbat Candles- Teal

$12.99

Menora Neriot Refills

Menora Neriot Refills

$9.00

Menora Tea Lights

Menora Tea Lights

$4.00

Jerusalem Wall Marble Candle Holder

Jerusalem Wall Marble Candle Holder

$90.00 $49.00