Shabbat & Havdalah

Twelve Tribes Challah Cover

Twelve Tribes Challah Cover

$35.00 $21.99

Jerusalem Gate Chalah Cover

Jerusalem Gate Chalah Cover

$30.00 $16.99

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

Emanuel Wood Havdala Set- Jerusalem

$125.00 $59.99

Armenian Shabbat Candlestick Set

Armenian Shabbat Candlestick Set

$40.00

6 Wick Braided Havdallah Candle- Natural, Long

6 Wick Braided Havdallah Candle- Natural, Long

$14.00 $7.99

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

Jerusalem Panorama in Purple Challa Cover

$30.00 $14.99

Decorative Havdala Candle

Decorative Havdala Candle

$11.00 $4.99

Safed Decorative Shabbos Candles- White

Safed Decorative Shabbos Candles- White

$11.90

12 Wick Fancy Havdalah Candle Natural

12 Wick Fancy Havdalah Candle Natural

$14.95 $7.99

Yossi Wedding Candle Holder

Yossi Wedding Candle Holder

$160.00 $79.99

Challah-Matzo Cover- Blue

Challah-Matzo Cover- Blue

$29.00 $19.99

Challa-Matzo Cover- Multicolor

Challa-Matzo Cover- Multicolor

$29.00 $19.99

Challah-Matzo Cover- Gold

Challah-Matzo Cover- Gold

$29.00 $23.99

Crystal Candle Holders

Crystal Candle Holders

$5.00

Menora Shabbos Candles 12 Pack

Menora Shabbos Candles 12 Pack

$4.00

18 Wick Havdallah Candle

18 Wick Havdallah Candle

$13.95